Rain Hill Sukhumvit 47

G Fl. Rain Hill, Sukhumvit 47